top of page

Kallelse till årsstämma

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ), 556964-1185, kallar härmed samtliga aktieägare till årsstämma.

Datum: 15 januari 2024.

Tid: 18.00.

Plats: Göteborgs Bryggerimuseum, J.A. Pripps Gata 2, hus B, 421 32  Västra Frölunda.

 

För att delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast den 8 januari 2024.

Den som vill närvara måste anmäla detta till oss senast den 8 januari 2024.

Aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav skall uppges i dokumentet för anmälan.

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)

Göteborg december 2023

GårdsIPA flagga.jpg
Merica sp.jpg
bottom of page