top of page

Kallelse till årsstämma

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ), 556964-1185, kallar härmed samtliga aktieägare till årsstämma.

Datum: 27 februari 2023

Tid: 17.00.

Plats: Göteborgs Bryggerimuseum, J.A. Pripps Gata 2, hus B, 421 32  Västra Frölunda.

 

För att delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast den 20 februari 2023.

Den som vill närvara måste anmäla detta till oss senast den 20 februari 2023.

Aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav skall uppges i dokumentet för anmälan.

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)

2023-01-24

Fredagsöl SP.png

Bryggeriet behöver din hjälp!

  

Först pandemin med välkända efterverkningar och nu skenande priser på gas, elektricitet, insats- och råvaror har lett till en mycket svår situation för Göteborgs Nya Bryggeri. Likviditeten är hårt ansträngd och bryggeriet behöver snabbt få in pengar.

 

Bolaget är i grunden sunt med en stark balansräkning. Men det ökade kostnadsläget har gjort situationen prekär. Här kan du hjälpa till genom ett frivilligt bidrag genom att Swisha valfritt belopp, exempelvis en extra medlemsavgift, till bryggeriet: 123 162 66 47. Skriv: GNB support. Vi är tacksamma för all tänkbar support. Ditt namn kommer att stå på supporttavlan. Bankgiro: 482-4256 funkar också. 

I samband med gårdsförsäljningen kan man passa på att köpa en sexpack med de exklusiva aktieägarglasen för 1000 kr. Även ditt namn kommer att stå på tavlan.

 

Aktieägarglas sp.jpg
bottom of page