top of page

Kallelse till extra bolagsstämma

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ), 556964-1185, kallar härmed samtliga aktieägare till extra bolagsstämma.

Datum: 25 juni 2024.

Tid: 10.00.

Plats: Göteborgs Bryggerimuseum, J.A. Pripps Gata 2, hus B, 421 32  Västra Frölunda.

 

För att delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast den 20 juni 2024.

Den som vill närvara måste anmäla detta till oss senast den 20 juni 2024.

Aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav skall uppges i dokumentet för anmälan.

 

Förslag till dagordning

 

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Val av sekreterare vid stämman

  4. Upprättande och godkännande av röstlängd

  5. Godkännande av dagordning

  6. Val av en eller två justeringspersoner

  7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  8. Val av ny revisor

  9. Stämmans avslutande

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)

Göteborg juni 2024

GårdsIPA flagga.jpg
Merica sp.jpg

Nu kan du köpa aktier i Göteborgs Nya Bryggeri

 

I detta erbjudande från O.J. Holding i Göteborg AB (556682-1301) erbjuds du att köpa aktier i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ). Syftet är att sprida aktieinnehavet till en större grupp för att:

1) öka antalet aktieägare, 

2) som genom sitt engagemang hjälper bryggeriet att nå en större marknad, 

3) använda styrkan i word-of-mouth-marknadsföring och 

4) välkomna fler att inför framtida notering kunna delta i ett förmånligt köp av aktier i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ). Antal aktier som erbjuds till försäljning är 124 795 st á 82 kr per aktie. Minsta post är 40 aktier vilket motsvarar 3280 kr. Först till kvarn gäller.

Erbjudandet i sin helhet: 

Senaste årsredovisningen hittar du här: 

Här tecknar du: https://aqurat.se/goteborgsnyabryggeri/

Erbjudande aktier Göteborgs Nya Bryggeri oj.jpg
Merica sp.jpg
bottom of page