KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ), 556964-1185, kallar härmed samtliga aktieägare till årsstämma.

Datum: 28 februari 2022

Tid: 17.00.

Plats: Göteborgs Bryggerimuseum, J.A. Pripps Gata 2, hus B, 421 32  Västra Frölunda.

 

För att delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast den 23 februari 2022.

Den som vill närvara måste anmäla detta till oss senast den 23 februari 2022.

Anmälan sker via bolagets hemsida: www.gbgnyabryggeri.se på fliken aktieägare.

Aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav skall uppges i dokumentet för anmälan.

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)

2022-01-24

backdroopp.jpg