top of page

Nu kan du köpa aktier i Göteborgs Nya Bryggeri

 

I detta erbjudande från O.J. Holding i Göteborg AB (556682-1301) erbjuds du att köpa aktier i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ). Syftet är att sprida aktieinnehavet till en större grupp för att:

1) öka antalet aktieägare, 

2) som genom sitt engagemang hjälper bryggeriet att nå en större marknad, 

3) använda styrkan i word-of-mouth-marknadsföring och 

4) välkomna fler att inför framtida notering kunna delta i ett förmånligt köp av aktier i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ). Antal aktier som erbjuds till försäljning är 124 795 st á 82 kr per aktie. Minsta post är 40 aktier vilket motsvarar 3280 kr. Först till kvarn gäller.

Erbjudandet i sin helhet: 

Senaste årsredovisningen hittar du här: 

Här tecknar du: https://aqurat.se/goteborgsnyabryggeri/

Erbjudande aktier Göteborgs Nya Bryggeri oj.jpg
Merica sp.jpg

Kallelse till årsstämma

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ), 556964-1185, kallar härmed samtliga aktieägare till årsstämma.

Datum: 15 januari 2024.

Tid: 18.00.

Plats: Göteborgs Bryggerimuseum, J.A. Pripps Gata 2, hus B, 421 32  Västra Frölunda.

 

För att delta krävs att aktieägaren är inskriven i aktieboken senast den 8 januari 2024.

Den som vill närvara måste anmäla detta till oss senast den 8 januari 2024.

Aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon och aktieinnehav skall uppges i dokumentet för anmälan.

 

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslaget till dagordning.

4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Styrelsen i Göteborgs Nya Bryggeri AB (publ)

Göteborg december 2023

GårdsIPA flagga.jpg
Merica sp.jpg
bottom of page